Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

Eettiset periaatteet

Suomen Sijoitusanalyytikot ry noudattaa toiminnassaan eettisiä periaatteita. Tutustu myös yhdistyksen sääntöihin.

Eettiset säännöt

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n eettiset ohjeet koskevat yhdistyksen jäsentä riippumatta siitä, onko toimenkuva analyytikko, salkunhoitaja, neuvonantaja tai mikä muu tahansa. Nämä ohjeet asettavat puitteet Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenen hyvälle ammattikäyttäytymiselle. Ohjeiden tarkoitus on lisätä jäsenten, jäsenten työnantajien, arvopaperimarkkinoiden, analyytikkoammatin ja yhdistyksen luotettavuutta ja kunnioitusta.

Hyvä ammattikäyttäytyminen on yhtä tärkeää kuin hyvä ammattitaito. Jäsenen tulee toimia siten, että hän säilyttää ja lisää omaa, työnantajansa, rahoitusalan sekä yhdistyksen luotettavuutta ja arvostusta.

Hyvä ammattikäyttäytyminen ei ole vain näiden ohjeiden ja säännösten muodollista noudattamista, vaan se on tapa tehdä asioita ja hyvän arvostelukyvyn soveltamista käytännössä. Mikä ei ole nimenomaan kiellettyä, ei myöskään välttämättä ole sopivaa ja sallittua.

Voimassa olevien lakien ja muiden säännösten noudattaminen

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja, finanssivalvonnan sääntelyä, pörssin sääntöjä ja muita säännöksiä. Lisäksi noudatetaan Suomen Arvopaperivälittäjäyhdistys r.y:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjetta tai muun vastaavasti sitovan työnantajayhteisön tarkempaa ohjetta. Nämä ohjeet täydentävät edellä kuvattua sääntelyä.

Jäsenen tulee tuntea hyvin arvopaperimarkkinoita ja sijoitusanalyysejä koskeva lainsäädäntö sekä muu alaa koskeva keskeinen normisto sekä noudattaa näiden kirjainta ja henkeä.

Huolellisuus ja objektiivisuus

Jäsenen tulee työskennellä objektiivisesti ja itsenäisesti sekä hankkia riittävä tietopohja päätöksille, analyyseille ja antamilleen neuvoille. Jäsenen tulee toimia objektiivisesti ja hänen tulee suhtautua kriittisesti yritysten antamiin tietoihin sekä muihin yrityksiä ja toimialaa koskeviin tietoihin ja arvioihin. Jäsenen tulee säilyttää riippumattomuutensa suosituksissaan ja analyysin johtopäätöksissä.

Jäsenen tulee analyysityössään erottaa selkeästi faktatiedot omista arvioistaan ja ennusteistaan.

Jäsen ei saa käyttää analyysissä hyväkseen julkistamatonta, pörssiyhtiötä koskevaa olennaista tietoa, eikä hän saa myöskään levittää tällaista informaatiota edelleen. Jäsenen tulee nojata työssään omaan harkintaansa, eikä hän saa kopioida muiden tekemää analyysityötä. Jäsenen tulee esittää selkeästi suositustensa perustelut. Sijoitussuosituksista on suositeltavaa esittää asteikko, johon suositukset perustuvat.

Eturistiriidat

Jäsenen ei tule käyttää omaksi tai jonkun muun hyödyksi luottamuksellisia tietoja työnantajastaan tai asiakkaistaan. Jäsenen tulee välttää tilanteita, joissa voi syntyä ristiriita omien taloudellisten etujen ja työtehtävien välille.

Vastuu työnantajaa kohtaan

Jäsenen tulee noudattaa työnantajansa ohjeita ja informoida työnantajaa mahdollisista sitoumuksista tai riippuvuussuhteista, joilla voi olla vaikutusta työhön.

Seuraamukset ja sanktiot

Yhdistyksen jäsenkokous on hyväksynyt syksyllä 2002 nämä ohjeet jäseniä velvoittavaksi. Suomen Sijoitusanalyytikot Ry:n hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen jäsenelle, joka toimii näiden ohjeiden vastaisesti. Hallituksella on myös oikeus erottaa jäsen.

Ajankohtaista