Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n säännöt

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n säännöt koostuvat yhteensä 16 §:stä. Tutustu myös yhdistyksen eettisiin periaatteisiin.

1 § Yhdistyksen nimenä on Suomen Sijoitusanalyytikot r.y., ruotsiksi Finlands Finansanalytiker r.f. ja englanniksi The Finnish Society of Financial Analysts.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, pääasiassa arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä sijoittajille suunnatun informaation parantamista ja toimia arvopaperimarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Ottaa kantaa sijoitusanalyysejä ja arvopaperimarkkinoita koskeviin kysymyksiin
  • Luo yhteyksiä kansainvälisiin alan yhdistyksiin ja järjestöihin
  • Järjestää seminaari- ja koulutustilaisuuksia
  • Järjestää keskustelutilaisuuksia

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan muodostu pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ammattimaisesti harjoittavat sijoitusanalyysitoimintaa tai jotka muulla tavoin aktiivisesti toimivat alalla ja edistävät yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sille tehdyn kirjallisen anomuksen perusteella.

5 § Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista, taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

6 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Hallituksella on oikeus päättää ylimääräisen jäsenmaksun kantamisesta jäsenten keskuudessa, jos pakottavat syyt sitä vaativat.

Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla korkeintaan kaksi kertaa vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Jäsenmaksu tai ylimääräinen jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

7. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

8 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

9 § Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön täydellinen nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon merkitään myös jäsenen kotimaassa oleva postiosoite sekä muut tarpeelliset henkilötiedot. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kutsu lähetetään sillä osoitteella, jonka jäsen on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenistöstä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä jonkin muun hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta ja annettava tilintarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä.

13 § Tilintarkastajan tulee maaliskuun loppuun mennessä antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

14 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Jos yhdistys purkautuu, käytellään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

16 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Ajankohtaista